Categorie: Eindtoets

Cito-toetsen M7 en E7 in groep 7

Cito-toetsen M7 en E7 in groep 7

In groep 7 worden ieder jaar twee belangrijke toetsen afgenomen: de Midden (M) en de Eind (E) van Cito. Wat houden deze toetsen precies in? Waarom worden ze afgenomen? En kun je je kind voorbereiden op deze toetsen?

In dit artikel krijg je het antwoord op deze vragen.

 

Entreetoets en E7-toets

In groep 7 wordt overigens ook de Entreetoets afgenomen. Hiermee worden alle vaardigheden van groep 7 getest, welke ook getest worden op de M7 en E7-toetsen. Sommige scholen nemen naast de Entreetoets alsnog de Cito-toets E7 af, andere scholen laten deze zitten.

 

Over de M7- en E7-toetsen

Om leerlingen goed te kunnen volgen nemen scholen op twee momenten in het jaar Cito-toetsen af. Dit zijn de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Per half jaar wordt getoetst in hoeverre de kinderen alle lesstof goed hebben begrepen.

De Cito-toetsen geven per onderdeel een score en een vaardigheidsgroei. Het is de bedoeling dat kinderen iedere toets een groei laten zien in hun vaardigheid. De score – uitgebeeld in Romeinse cijfers – kan daarbij verschillen.

Met andere woorden:

Robert heeft op de M7-toets van rekenen een vaardigheidsscore van 248 en scoort een III. Op de toets E7 scoort hij 250 en scoort hij alsnog een III. Zijn groei is slechts 2 punten en dat is te weinig voor hem. Dat zie je niet af aan het Romeinse cijfer, maar wel aan de vaardigheidsscore.

Olivia scoort op de M7-toets van rekenen een score van 287 en scoort een II. Op de E7-toets voor rekenen scoort ze 295 en een I. Bij haar is sprake van een vaardigheidsgroei van 8 punten, wat in de lijn der verwachting ligt.

 

Ontwikkelingsprognose in grafiek

De vaardigheidsgroei is van belang om de ontwikkeling van een kind te kunnen voorspellen. Het beste is dat te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkelingsprognose 1

De score van deze leerling wordt met een zwarte lijn aangeduid. De prognoselijn (groen) is de score die een leerling moet hebben om gemiddeld uit te stromen (vwo gymnasium) en de normlijn (geel) is de 80% norm, dus wat minimaal nodig is (havo/vwo atheneum). In deze grafiek is te zien dat de leerling zeer hoog uitkomt in dit vak.

Bij de leerling in de grafiek hieronder is te zien dat zij onder het niveau scoort. In de ontwikkeling is dan ook te zien dat haar verwachte uitstroom in het VMBO zal zijn.

Ontwikkelingsprognose 2

 

Hoe belangrijk zijn de M7 en E7 toetsen?

De Cito-toetsen van M7 en E7 geven in de eerste plaats een beeld van het niveau waarop een leerling functioneert. Maar – wellicht nog belangrijker – is dat deze toetsen meewegen voor het schooladvies. Het zijn zelfs de laatste toetsen die een leerkracht afneemt voor een (voorlopig) schooladvies wordt geformuleerd.

Het schooladvies in groep 8 geeft aan welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor een leerling. Daarbij wegen vakken als begrijpend lezen en rekenen het zwaarst. Over het algemeen kan deze verdeling worden aangehouden:

 • Overwegend I-scores? VWO
 • Overwegend II-scores? Havo
 • Overwegend III-scores VMBO-TL
 • Overwegend IV-scores VMBO-kader of VMBO-basis
 • Overwegend V-scores VMBO-basis (met LWOO) of praktijkonderwijs.

Let wel, niet alleen de Cito-scores bepalen het advies. Ook factoren als werkhouding, karakter en scores op methodetoetsen wegen mee.

 

Wat wordt er getoetst?

De Cito M7 en E7 toetsen op het gebied van de volgende vakken:

 • Rekenen en wiskunde
 • Spelling werkwoorden
 • Spelling niet-werkwoorden
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat

In principe wordt er gewoon gekeken naar de kerndoelen. Daarin staat precies beschreven wat kinderen moeten halverwege en aan het einde van een schooljaar. Voor groep 7 houdt dat per vakgebied ongeveer het volgende in:

Rekenen

Getalbegrip van grote getallen en kleine getallen (kommagetallen), rekenen met breuken, procenten en verhoudingen, rekenen met tijd en geld, rekenen met maten en gewichten.

Spelling werkwoorden

Aan kunnen geven of werkwoorden juist of onjuist zijn vervoegd, waarbij regels omtrent tegenwoordige en verleden tijd en voltooid deelwoord een rol spelen. Er is speciale aandacht voor zogenaamde “lastige werkwoorden”, zoals “heeft gegooid” en “is verhuisd”.

Spelling niet-werkwoorden

De schrijfwijze van diverse woorden kunnen beschrijven als juist of onjuist, in diverse categorieën (zoals trema-woorden, woorden die met hoofdletter geschreven moeten worden, koppeltekens, samenstellingen en leenwoorden uit het Frans en Engels).

Begrijpend lezen

Vragen kunnen beantwoorden over de inhoud van teksten, maar ook het doel van de tekst (en de auteur) aan kunnen geven, oorzaak en gevolg aan kunnen duiden, conclusies trekken en samenvatten, betekenissen van woorden uit de tekst herleiden, tussen de regels doorlezen en verwijswoorden kunnen plaatsen.

Woordenschat

De kinderen kennen de betekenis van woorden op de woordenlijst voor groep 7.

 

Voorbereiden op de Cito-toetsen M7 en E7

Is het nodig om de Cito-toetsen M7 en E7 te oefenen met je kind? In principe is dat niet nodig. Op school worden de toetsen immers afgenomen om te testen of een kind alles heeft begrepen en heeft meegekregen.

De methodes die basisscholen gebruiken zijn conform het leerlingvolgsysteem van Cito. Dat betekent dat elke methode leerlingen de stof leert die nodig is om de Cito-toetsen foutloos te maken.

In sommige gevallen kan het echter geen kwaad om de Cito-toetsen voor te bereiden:

 • Wanneer er sprake is geweest van uitval van een leerling (of leerkracht) en er een tijdje geen normaal onderwijs gevolgd is;
 • Als onderdelen lastig blijven (vaak met rekenen en begrijpend lezen het geval);
 • Om kinderen voor te bereiden op de lastigere vraagstelling van Cito;
 • Wanneer een kind een achterstand heeft opgelopen binnen een vak of bepaalde domeinen kan het baat hebben om die nog extra te oefenen.

 

Oefenmateriaal

Wie wil oefenen voor de M7 of E7-toets kan dat heel gemakkelijk zelf doen. Ons oefenpakket “Eindtoets Groep 7” is zowel voor de Entreetoets als voor de M7- en E7-toetsen in te zetten. Het oefenboek bevat meer dan 550 unieke oefeningen en wordt ook nog eens geleverd met drie bonusboeken (ieder nog eens 150 oefeningen voor rekenen, taal en spelling en studievaardigheden).

Omdat we het belangrijk vinden dat oefenen voor iedereen weggelegd moet zijn, bieden we het pakket in drie vormen aan. Extra kan ervoor gekozen worden het oefenpakket in combinatie met de “Eindtoets groep 8” te bestellen.

 

Digitaal
€ 47
Inclusief bonussen
550+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Direct te gebruiken
Op diverse devices te gebruiken
Werkboek (met bonus)
€ 137
Inclusief bonussen
550+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Luxe ringband
 
Werkboek
€ 87
550+ opgaven
Luxe ringband
 
 
 

Oefen voor de Cito-toets van groep 8

Oefen voor de Cito-toets van groep 8

De Cito oefenen hoort een beetje bij groep 8. Veel scholen, maar ook ouders kiezen ervoor om kinderen voor te bereiden op deze belangrijke eindtoets. Los van de Cito-toets kan sinds enkele jaren overigens ook voor de IEP toets en de Route 8 toets gekozen worden.

Het oefenen gaat echter voor alle eindtoetsen op. Wat houdt dat Cito-toets oefenen precies in? Hoe doe je het (en hoe niet)? En waar vind je goed, bruikbaar oefenmateriaal?

In dit artikel geven we je antwoord op die vragen.

 

Wat is de Cito-toets/ Eindtoets?

Hoewel veel mensen (en scholen) de term Cito-toets nog hanteren, gaat het bij de Cito-toets voor groep 8 om de Eindtoets. En de Eindtoets wordt door verschillende instanties aangeboden:

 • De Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (van het Ministerie van Onderwijs en de eigenlijke Cito-toets);
 • De IEP-toets
 • De Route 8-toets

Elk van deze Eindtoetsen heeft hetzelfde doel: een laatste meetmiddel zijn voor de basisschool. De score van de Eindtoets dient om te bepalen of een kind juist is doorverwezen (het schooladvies krijgen ze tegenwoordig eerder dan dat de toets afgenomen wordt) en als beginpunt voor de middelbare school.

De toets bevat inhoudelijke vragen over alle leerstof die tot en met groep 8 aan bod is gekomen. Zo wordt er gekeken hoe sterk een kind is in met name taal en rekenen, maar wel toegespitst op verschillende subvakken, zoals:

 • Rekenen en wiskunde (grote en kleine getallen, breuken, rekenen met tijd, geld, maten en gewichten, rekenen met verhoudingstabellen, kommagetallen en procenten);
 • Begrijpend lezen (taal)
 • Stellen en schrijven (taal)
 • Woordenschat (taal)
 • Spelling en grammatica (taal)
 • Studievaardigheden (combinatie van vaardigheden voor zowel taal als rekenen)

Optioneel kunnen scholen ook kiezen om wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en eventueel staatskunde) mee te laten toetsen.

 

Het belang van een Eindtoets

Als de Eindtoets wordt afgenomen ná het schooladvies, is deze dan nog wel zo belangrijk? Deze vraag wordt vaak gesteld.

Je zou hem ook kunnen omdraaien. Zou een toets die niet belangrijk is nog worden afgenomen?

De reden dat de Eindtoets belangrijk is, is voornamelijk omdat het het laatste moment is waarop afgezien kan worden van een schooladvies.

Bijvoorbeeld in het geval van Mark.

Mark scoort al jaren III-scores op zijn Cito-toetsen. In groep 7 gaat het mis en worden zijn III-scores IV- en V-scores. Zijn werkhouding is echter goed. De ouders van Mark vinden het jammer dat Mark nu een vmbo-kbl advies krijgt, terwijl III-scores hem vmbo-tl advies zouden geven. Daarmee kan hij naar een tl-havo klas en zo doorgroeien. De Eindtoets zou voor Mark kunnen zorgen voor een aanpassing van het advies. Mocht hij een tl-score halen, kan hij in het voortgezet onderwijs worden omgezet naar een tl-klas (met eventueel havo doorgroeimogelijkheden).

 

Los van dat het voor kinderen en hun ouders handig kan zijn om zo’n eindscore te behalen, is het voor de middelbare school het eerste vaste gegeven. De middelbare school neemt immers niet alle cijfers van de basisschool over. De score van een Eindtoets kan later in het voortgezet onderwijs helpen om te bepalen of een kind:

 • nog voldoende groei doormaakt voor zijn niveau;
 • scoort naar aanleiding van de Eindtoets in groep 8;
 • misschien boven of onder zijn kunnen presteert.

 

Oefenen voor de Cito-toets, IEP toets of Route 8 toets

Oefenen voor een Eindtoets, is dat verstandig? Op zich is er niets mis mee met het oefenen van een dergelijke toets, zolang het om de juiste redenen gebeurt. IEP, Route 8 of Cito oefenen om aan de vraagstelling te wennen is prima, net als dat oefenen de stress bij veel kinderen weg kan nemen. Daarnaast zijn er nog 5 voordelen te noemen aan het oefenen van de Cito-toets.

 

#1 Kinderen oefenen alle vaardigheden nog eens

Een groot voordeel van het oefenen van de Eindtoets is dat kinderen alle benodigde vaardigheden nog eens trainen. Daardoor kunnen vaardigheden en strategieën die zijn weggezakt (zoals met breuken en procenten wel eens wil gebeuren) nog goed geoefend en opgehaald worden. Het zou zonde zijn als kinderen slecht scoren op een onderdeel dat is weggezakt.

 

#2 Oefenen geeft controle

Daarmee geeft oefenen controle. Kinderen in groep 8 zijn doorgaans zelfstandig en hebben ook ambities. Door te kunnen oefenen krijgen ze meer controle en dus ook meer verantwoordelijkheid. Dat helpt onbewust heel erg in hun ontwikkeling. Ook cognitief.

 

#3 Kinderen weten wat ze te wachten staat

Doordat je alle vragen van tevoren een keer oefent, weet je wat je te wachten staat. Zo zullen kinderen niet schrikken van de vele redactiesommen in de Cito-toetsen en IEP-toets. Ook komen ze enkele opgaven voor begrijpend lezen tegen die in een normale taalles niet op deze manier aan bod komen (zoals het in volgorde zetten van zinnen om een verhaaltje passend te maken).

 

#4 Voorbereid op de Cito vraagstelling

Met name de Cito-toets, maar dit geldt ook voor de andere eindtoetsen, staat bekend om haar typische vraagstelling. Er is namelijk geen open vraag meer bij. Alle antwoorden zijn meerkeuzevragen. Dat biedt het grote voordeel dat je foute antwoorden weg kan strepen, maar ook het nadeel dat je in een valkuil kunt trappen. Want sommige antwoorden van de Cito-toets zijn gericht op fout rekenen. Een kind dat bijvoorbeeld een stap vergeet in het berekenen van 20% korting van € 100 zou kunnen aangeven dat € 20 het goede antwoord is, terwijl gevraagd werd om de nieuwe prijs (€ 80). Zowel € 20 als € 80 staan bij de antwoordmogelijkheden…

Wie dat eenmaal doorheeft zal wel een tweede keer nadenken alvorens iets aan te strepen.

 

#5 Meer zelfvertrouwen

Tot slot krijgen kinderen die oefenen meer zelfvertrouwen. Ze weten wat de toets in gaat houden, hebben vaardigheden kunnen oefenen die ze nog moeilijk vonden en weten hoe de vragen gesteld gaan worden. Dat betekent dus veel meer zelfvertrouwen tijdens de echte toets.

 

Wanneer moet je niet oefenen?

Er zijn kortom genoeg redenen om de Eindtoets met je kind te oefenen. Maar er zijn ook redenen om niet te oefenen. Zo moet je niet gaan oefenen om een hoger advies “af te dwingen” bij de school. Stel dat je een havo-advies los krijgt met heel veel oefenen, dan moet je je kind gedurende de hele havo-tijd zwaar onder druk zetten om dat niveau aan te blijven kunnen.

Oefen dus alleen als het zinvol is.

 

Goed oefenmateriaal

Er is op internet veel oefenmateriaal te vinden om de Eindtoetsen mee te oefenen. De kwaliteit verschilt van oefenboek tot oefenboek. Ben je op zoek naar goed oefenmateriaal, waarmee je alle belangrijke onderdelen van de Eindtoetsen behandelt? Oefenstof waarmee je lange tijd vooruit kunt? Lees dan in dit artikel over de oefenboeken van Bureau Bijles.